แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ความเป็นมาของสำมะโนประชากรและเคหะ เขียนโดย admin 4
(แผ่นพับ)โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 20
สคส.2563 เขียนโดย admin 31
สำนักงานสถิติแห่งชาติ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ปี 2563 เขียนโดย admin 78
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562 เขียนโดย admin 120
พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 156
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 157
(มาดี) ออกปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย admin 137
จัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 252
การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 151
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 133
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 149
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 "วันจาตุรงคสันนิบาต" เขียนโดย admin 147
การออกปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 159
โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 91

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.