แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 299
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 302
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 "วันจาตุรงคสันนิบาต" เขียนโดย admin 276
การออกปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 320
โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 240
โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 291
งานโครงการเดือนมกราคม 2562 เขียนโดย admin 318
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ สคส. 2562 เขียนโดย admin 368
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัดฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2562 เขียนโดย admin 308
No Gift Policy "สสช. งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชัน" เขียนโดย admin 298
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 0-3233-7404 โทรสารแฟกซ์: 0-3232-2354 E- Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.