(แผ่นพับ)โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติจะมีการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากร และข้อมูลครัวเรือน ในทุกๆ บ้านครอบคลุมทุกๆพื้นที่

ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดทำทุก 10 ปี โดยในปี 2563

จะเริ่มจัดเก็บข้อมูลในเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563

โดยเจ้าหน้าที่ของสถิติ ในนาม "มาดี"

BE24B1B4-C7FB-43BB-A819-F3860BB276CAA657C81A-5EE6-42E1-ABB2-28BA5BE5ABB492FDD220-187D-4FC1-B8DE-20248E78A5CD

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 0-3233-7404 โทรสารแฟกซ์: 0-3232-2354 E- Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.