แจ้งเลื่อนการจัดทำ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

spk631

ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติมีภารกิจในการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะพื้นฐานของประชากรตามที่อยู่อาศัยจริง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักงานสถิติแห่งชาติมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) อย่างเคร่งครัด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินดารจัดเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนผู้ให้คำตอบโดยตรงได้

     นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้หารือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านประชากรศาสตร์ พบว่าการจัดเก็บข้อมูลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จะทำให้ได้ข้อมูลสถิติตประชากรที่มีความคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากลักษณะทางประชากรและการย้ายถิ่นของประชากรมีความเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ปกติ อีกทั้ง คณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการดำเนินงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ออกไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะสิ้นสุดลง

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.