ข้อมูลสถิติสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

logo1.11kkkkk1.1


 

ด้านเศรษฐกิจ

1ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม icon click Icon ที่ต้องการ

             mindmapmind map       icon tagging-1ข้อมูลสถิติทางการ

 icon-earlydataanalysisวิเคราะห์และสรุป       finance report_infographic-512Infographic    unnamed(ร่าง)Matadata                         

 


 

2ค้นหาข้อมูลเพิ่ม icon click Icon ที่ต้องการ

                  mindmapMinemap          icon tagging-1ข้อมูลสถถิติทางการ

icon-earlydataanalysisข้อมูลวิเคราะห์และสรุป    finance report_infographic-512Infographic          unnamed(ร่าง)Matadata


 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3ค้นหาข้อมูลเพิ่ม icon click Icon ที่ต้องการ

 

                               mindmapMinemap           icon tagging-1ข้อมูลสถถิติทางการ

icon-earlydataanalysisข้อมูลวิเคราะห์และสรุป   finance report_infographic-512Infographic          unnamed(ร่าง)Matadata

 


 

ด้านสังคม

4ค้นหาข้อมูลเพิ่icon click ICon ที่ต้องการ

                      mindmapMinemap             icon tagging-1ข้อมูลสถถิติทางการ

icon-earlydataanalysisข้อมูลวิเคราะห์และสรุป   finance report_infographic-512Infographic         unnamed(ร่าง)Matadata

 


 

rrr1.1 ขออภัยรอดำเนินการ

5ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม icon click ICon ที่ต้องการ

 

                           mindmapmine map        icon tagging-1ข้อมูลสถถิติทางการ

icon-earlydataanalysisข้อมูลวิเคราะห์และสรุป     finance report_infographic-512Infographic          unnamed(ร่าง)Matadata

 

6   ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

7   ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

 

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 0-3233-7404 โทรสารแฟกซ์: 0-3232-2354 E- Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.