โครงสร้างและอัตรากำลัง

 KS

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี  มีดังต่อไปนี้


สำนักงานสถิติจังหวัด

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • การจัดการการจัดทำสำมะโน
  • บริหารจัดการการสำรวจข้อมูล
  • ส่งเสริมวิชาการมาตรฐานและควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำเผยแพร่และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับรางวัล     

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 0-3233-7404 โทรสารแฟกซ์: 0-3232-2354 E- Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.