โครงสร้างและอัตรากำลัง

liverpool 

อำนาจของสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี  มีดังต่อไปนี้

สำนักงานสถิติจังหวัด

  • กำหนดประสานและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับนโยบาย
  • การจัดการการจัดทำสำลี
  • บริหารจัดการการสำรวจข้อมูล
  • ข้อมูลเชิงวิชาการและควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษาวิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำเอกสารและให้บริการข้อมูลในระดับชำนาญ
  • การปฏิบัติงานร่วมกับหรือการปฏิบัติงานของตารางงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ     

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 0-3233-7404 โทรสารแฟกซ์: 0-3232-2354 E- Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.